IMZ login

Pulse Radiolysis & Ionic Liquids Laboratories

Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
ph.: (+48) 22 504 1384  fax: (+48) 22 811 1532
e-mail: pulslab@ichtj.pl

Pulse Radiolysis & Ionic Liquids Laboratories

Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
ph.: (+48) 22 504 1384  fax: (+48) 22 811 1532
e-mail: pulslab@ichtj.pl
INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

Centre of Radiation Research and Technology
INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

Centre of Radiation Research and Technology
 COLLABORATION
   « back  
Chemical Physics Department, Faculty of Chemisty
Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland)
(polish version)
Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Fizyki Chemicznej są procesy fotochemiczne zachodzące w cząsteczkach o znaczeniu dla biologii (DNA, RNA, oligotukleotydy, aminokwasy, peptydy i inne cząsteczki), a także dla chemii materiałowej (m.in. związki zawierające atom krzemu). Głównym celem badań jest poznanie i całościowe opisanie mechanizmów inicjowanych światłem reakcji chemicznych ww. związków organicznych. Badania te ograniczone są zwykle do kilku podstawowych, pierwotnych procesów fotochemicznych o kluczowym znaczeniu dla biologii i chemii, a mianowicie reakcji przeniesienia elektronu, atomu wodoru i reakcji izomeryzacji. Dotyczą zatem podstawowych zagadnień chemii fizycznej, fotochemii, chemii rodników, biofizyki i chemii materiałowej.

Główną tematykę badań stanowią:
•Sensybilizowane fotoutlenianie związków organicznych zawierających atom siarki (II) w roztworach
•Reakcje fotochemiczne siarkowych pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych
•Badania fotofizyczne i fotochemiczne związków o znaczeniu biologicznym, szczególnie analogów i komponentów kwasów nukleinowych, aminokwasów i peptydów z atomem siarki oraz wybranych związków metaloorganicznych
•Synteza nowych związków modelowych, pochodnych benzofenonu zawierających fragment metioninowy i/lub tyrozynowy, umożliwiających badanie fotoindukowanego, wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu i/lub atomu wodoru
•Przebadanie procesów fotoizomeryzacji trans-cis nowych polimerów aryleno-silileno-winylowych i ich modelowych układów
•Związki biochromoforowe jako chemiczne modele fragmentów kwasów nukleinowych, synteza i fotochemia
•Synteza, fotochemia i właściwości fotofizyczne 5-halogeno-4-tiourydyn
•Selektywne utlenianie i degradacja fragmentów DNA poprzez fotosensybilizowane przeniesienie elektronu.
only for the newest browsers (IE>6; Firefox>4,...). If you haven't got them it is time to install...