IMZ login

Pulse Radiolysis & Ionic Liquids Laboratories

Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
ph.: (+48) 22 504 1384  fax: (+48) 22 811 1532
e-mail: pulslab@ichtj.pl

Pulse Radiolysis & Ionic Liquids Laboratories

Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
ph.: (+48) 22 504 1384  fax: (+48) 22 811 1532
e-mail: pulslab@ichtj.pl
INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

Centre of Radiation Research and Technology
INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY

Centre of Radiation Research and Technology
 EVENTS - seminars
PAGE: 12»    
Zespół Chemii Radiacyjnej Stosowanej, MITR, Politechnika Łódzka
Wróblewskiego 15, 90-924 Łódź

in polish
Procesy degradacji i sieciowania polimerów pod wpływem promieniowania jonizującego najczęściej zachodzą równocześnie, a końcowy efekt zależy od warunków prowadzenia procesu. Stan skupienia polimeru, obecność substancji pomocniczych lub gazów np. tlenu, jak również specyficzny sposób napromieniania może zmienić efekt końcowy. Wiadomo, iż polisacharydy oraz ich pochodne degradują pod wpływem promieniowania jonizującego, co oznacza pękniecie wiązań glikozydowych w łańcuchu głównym. Obecność śladów wody lub napromienianie polisacharydów w rozworze wodnym znacznie zwiększa wydajność ich degradacji. Pękanie łańcucha głównego i szereg reakcji następczych prowadzi do utworzenia krótszych łańcuchów, których grupy końcowe determinowane są m.in. budową pierścienia glikozydowego. Istnieje kilka sposobów zwiększenia radiacyjnej wydajności sieciowania, co jednocześnie powoduje zmianę stosunku wydajności radiacyjnej degradacji do wydajności sieciowania i w rezultacie umożliwia utworzenie frakcji nierozpuszczalnej, usieciowanej. more...
Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Poland
in polish
Ekspozycja organizmów żywych na działanie wysokoenergetycznego promieniowania może prowadzić do strukturalnych i chemicznych uszkodzeń helisy DNA. Do niedawna uważano, że uszkodzenia te są wynikiem bezpośredniego oddziaływania promieniowania na elementy budowy komórki, reakcji rodnikowych lub reakcji z wtórnymi elektronami o energii powyżej progu jonizacji. Dopiero w ostatniej dekadzie pojawił się nowy kierunek badań. Po raz pierwszy bowiem wykazano zdolność niskoenergetycznych elektronów do nieodwracalnych uszkodzeń DNA [1]. more...
CHEMIA RADIACYJNA W XXI WIEKU: KIERUNKI ROZWOJU, PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA (30.03.2012)
Krzysztof Bobrowski
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
50-LECIE CHEMII RADIACYJNEJ W ŁODZI
seminarium ICHTJ / CRRT
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland
in polish Bromopochodne zasad nukleinowych/nukleozydów ulegają degradacji pod wpływem nadmiarowych elektronów lub promieniowania elektromagnetycznego z zakresu bliskiego ultrafioletu. Dlatego DNA znakowane tymi molekułami staje się zarówno światło-, jak i radioczułe, co stwarza potencjalną możliwość wykorzystania badanych związków jako radio-/fotosensybilizatorów w terapii przeciwnowotworowej. more...
seminarium ICHTJ / CRRT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
(in polish). Spośród wszystkich metod otrzymywania grafenu na skalę laboratoryjną, chemiczna metoda utleniania grafitu (synteza Hummera) prowadząca do tlenku grafenu (GO), który następnie poprzez częściową eliminację grup funkcyjnych zawierających tlen przekształcany jest w zredukowany tlenek grafenu (RGO) jest jedyną, która pozwala na obróbkę powstałego materiału w roztworze. more...
AKCELERATORY W CeBaTeRad: STAN OBECNY I PROGNOZA NA 5 LAT (12.03.2012)
Zbigniew ZIMEK
seminarium CRRT
CRRT, INCT, Warsaw, Poland
in polish
PAGE: 12»    
only for the newest browsers (IE>6; Firefox>4,...). If you haven't got them it is time to install...